Försäljnings- och leveransvillkor för RS Components AB

Dessa Försäljnings- och leveransvillkor gäller vid all RS Components AB:s (hädanefter ”Säljaren”) försäljning, oavsett om detta sker via telefon, Internet, e-post eller på annat sätt. Försäljning sker endast till företag som har ett giltigt organisationsnummer.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan angivande av skäl avvisa beställningar innan de har bekräftats av Säljaren.

1. Produktinformation

All information och data, inklusive tekniska beskrivningar och illustrationer i Säljarens produktinformationsmaterial, prislistor och liknande, är endast bindande för Säljaren i den mån de skriftligen bekräftas av Säljaren i särskilt upprättad information till köparen. Konkreta användningsexempel utgör ingen funktionsgaranti eller ansvar i förhållande till tredje mans eventuella rättigheter. Information om varornas egenskaper och användningsområden ges endast som en service från Säljarens sida och Säljaren ansvarar inte för sådana uppgifter.

2. Priser

Priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt samt eventuella avgifter, som fastställs av Säljaren. Fakturering kan ske i euro om detta avtalas mellan Säljare och köpare på förhand, varvid dock gäller att beräkning av mervärdesskatt alltjämt sker utifrån priser i svenska kronor.

3. Betalningsvillkor och fakturering

Fakturering görs, om inte annat avtalas mellan Säljare och köpare, enligt de priser som vid var tid anges på Säljarens hemsida. Priserna i Säljarens tryckta katalog och övrigt marknadsföringsmaterial är endast vägledande och kan vara tidsbegränsade, varför prisuppgifter alltid bör kontrolleras på hemsidan.

Om inget annat har avtalats ska betalning ske senast 14 dagar från fakturadagen. Säljaren har dock rätt att kräva betalning i förskott för leverans. Om betalning inte sker i tid har Säljaren rätt till dröjsmålsränta om vid var tid gällande referensränta med tillägg av 8 % från förfallodatum till dess betalning sker, samt att Säljaren har rätt att påföra köparen en kravavgift på 100 kr. Även om köparen betalar dröjsmålsränta och kravavgift innebär detta inte att Säljaren inte har rätt att vidta ytterligare åtgärder eller åberopa andra påföljder enligt lag eller parternas avtal.

Fakturor skickas via e-post som PDF-format. Önskas elektronisk fakturering ombedes köparen kontakta finance.scandinavia@rs-components.com.

Om köparen betalar med kreditkort ska köparen vara uppmärksam på att kreditkortsföretaget ofta förhandsbokar/reserverar aktuellt belopp på kontot, vilket påverkar resterande kredit på kortet. Även om köparen sedan gör ändringar i beställningen kan Säljaren inte häva det bokade/reserverade beloppet, eftersom hävning sker automatiskt efter 7-14 dagar. Säljaren drar aldrig betalning från kreditkortet innan Säljaren har skickat varorna. Köparen får faktura med e-post efter leveransen. Om betalning har skett med kort är beställningen redan betalad och köparen behöver inte göra något mer.

Vid kortbetalning samtycker du till att vi lagrar dina kortuppgifter på ett säkert sätt i förhållande till EU-direktivet PSD2 – se mer här.

4. Erbjudanden och offerter

Erbjudanden och offerter som såvitt avser produktutbud, pris eller andra villkor avviker från vad som anges på Säljarens hemsida gäller i 30 dagar från det datum de meddelas, såvida inte annat skriftligen avtalats.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra erbjudanden och offerter samt angivna priser på grund av ändringar av skatter, avgifter, tullsatser, valutakurser samt andra liknande förhållanden. Ändring kan ske även efter att erbjudanden och beställningar har accepterats.

För anda eventuella kampanjer som kan ha utannonserats i t.ex. e-postmeddelanden, på hemsidan eller broschyrer och som ger möjlighet till specialpris, rabatt eller paketpris gäller särskilda och individuella kampanjvillkor. Dessa villkor publiceras alltid tillsammans med aktuell kampanj.

5. Leverans och leveransvillkor

Beställningar som tas emot av Säljaren innan kl. 17.00 måndag till torsdag, samt fredag innan kl. 16.00 skickas vanligtvis samma dag.

Förutsatt att den sammanlagda vikten för ordern är mindre än 20 kg och alla artiklar finns i lager, förväntas leverans inom 24 timmar. Om vikten för den sammanlagda ordern än mer än 20 kg och/eller om längden överstiger 2 meter, förväntas leverans inom 71-14 dagar. Leverans av kemiprodukter kan ta 2 till 4 dagar beroende på vikt. Beställningar från Säljarens utökade produktprogram har en normal leveranstid på 10 till 14 dagar.

Kalibrerade produkter har normalt 3 till 5 dagars leveranstid, med förbehåll för lagerbehållning.

RS strävar alltid efter att leverera beställningar i enlighet med den leveranstid som anges på RS hemsida eller av RS personal. Angivna leveranstider är alltid ungefärliga och RS kan inte hållas ansvarigt för förseningar.

Det är tyvärr inte möjligt att välja schemalagd leverans när du handlar från vårt utökade sortiment (Product Plus). När du lägger en beställning på dessa artiklar skickas de från vårt lager samma dag, förutsatt att de beställda artiklarna finns på lager.

Planerade leveranser: Planerade leveranser är begränsade till en period på 12 månader från beställningsdatum, med maximalt 12 leveranser inom nu angiven period.

Fri frakt erbjuds för online-beställningar till ett värde överstigande 500 kr. För alla andra typer av beställningar utgår en fraktavgift på 119 kr per order oavsett ordervärde, vikt och volym.

Leverans sker med UPS. Leverans sker DDP i enlighet med villkoren i Incoterms 2010. Säljaren förbehåller sig rätten att häva köpet om köparen inte betalar i enlighet med avtalet, även om avtalsbrottet inte är av väsentlig betydelse.

6. Leveransreklamationer

Köparen är skyldig att vidta åtgärder för att kräva ersättning från transportören om försändelsen är skadad och måste också meddela Säljaren om detta.

Om parterna inte avtalat annat gäller följande såvitt avser dröjsmål med leverans. Om leverans inte görs i tid och Säljaren är skyldig till detta har köparen rätt att häva köpet, under förutsättning att detta skriftligen meddelas Säljaren så snart som möjligt. Säljaren har inget ytterligare ansvar mot köparen på grund av dröjsmål, och Säljaren är således inte skyldig till ytterligare påföljder utöver vad som nu angivits.

Vid leverans av varorna ska köparen genomföra en noggrann kontroll av varorna för att se till att alla beställda varor har levererats och att dessa inte är behäftade med fel.

7. Produktreklamationer

Reklamation av synliga fel eller brister ska göras skriftligen senast 5 dagar efter att detta upptäcks, eller borde ha upptäckts. Krav rörande fel eller brister kan under inga omständigheter göras senare än 24 månader efter leverans av varorna.

Reklamation ska göras skriftligen och innehålla en utförlig beskrivning av saknad vara eller det aktuella felet, samt att en kopia av Säljarens faktura avseende aktuell vara bifogas reklamationen.

Om fel eller brist avseende levererade varor reklameras i enlighet med vad som anges ovan är Säljaren skyldig att, efter eget val, åtgärda felet eller bristen, leverera ny vara eller återbetala betalat pris avseende den saknade eller felaktiga varan. Köparen är i så fall skyldig att själv och på egen bekostnad returnera den felaktiga varan till Säljaren.

Utöver vad som angivits ovan är Säljaren ansvarig för brister eller fel enbart för det fall Säljaren har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet. Säljaren är inte i något fall ansvarig för driftuppehåll, förlorade inkomster eller andra indirekta förluster för köparen.

Säljarens ansvar för fel och brist kan inte i något fall överstiga fakturabeloppet för den aktuella varan.

Programvara
Köparen bör vara medveten om att Säljaren inte själv utvecklar den programvara som används i Säljarens varor. Det är därför köparens eget ansvar att på tillfredsställande och korrekt sätt kontrollera om det finns virus i den aktuella programvaran innan varan används och Säljaren har inget ansvar för detta.

8. Retur av varor

Om köparen av en eller flera anledningar inte är nöjd med de levererade varorna kan varan/varorna returneras till Säljaren under följande förutsättningar:

 • Varan/varorna är i ursprunglig och obruten förpackning.
 • Varan/varorna är i originalskick och oskadad(e).
 • Returen har registrerats på RS webbplats – se.rs-online.com (under Mitt RS / Mina ordrar). Observera att köparen måste vara registrerad på RS webbplats för att kunna registrera en retur.
 • Returnumret som skickas via e-post ska anges på adressetiketten eller ytterförpackningen.
 • Returer sker på köparens egen räkning, bekostnad och risk.

Se ytterligare upplysningar om retur av varor här.

Kalibrerade produkter kan returneras om de är i ursprungligt skick i obruten originalförpackning.
Kalibreringskostnaderna krediteras dock inte vid retur av kalibrerade produkter och dras ifrån varans pris på samma sätt som returavgiften.

Följande varor kan INTE returneras:

 • Varor som är skadade, i bruten förpackning eller på annat sätt inte är i gott skick.
 • Programvara.
 • Beställningsvaror utanför Säljarens ordinarie sortiment.
 • Varor som levereras i produktionsförpackning.

Dessutom kan beställningar/varor från Säljarens utökade sortiment varken returneras eller avbeställas.

Om Säljaren godkänner retur återbetalas betalat pris till köparens konto.

För retur tillämpas följande avgifter:

 • Återbetalning sker med avdrag om 20 % av varans försäljningspris (fakturabeloppet), dock minst 150 kr om varan har returnerats inom 30 dagar.
 • Om det har gått mer än 30 dagar och upp till 90 dagar efter att varan levererades utgår returavgift om 30 % av varans försäljningspris (fakturabeloppet).
 • Om det har gått mer än 90 dagar och upp till 120 dagar efter att varan levererades utgår returavgift om 40 % av varans försäljningspris (fakturabeloppet).Varor som levererats för mer än 120 dagar sedan kan inte returneras.

Säljaren kan dock alltid avvisa en begäran om retur för det fall någon eller flera av de ovan beskrivna förutsättningarna för retur inte uppfylls.

9. Force majeure m.m.

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet och inskränkningar i tillförseln av drivkraft. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande. Säljaren kan inte heller hållas ansvarig för dröjsmål eller bristande avtalsuppfyllelse om detta beror på leveranser från underleverantörer.

10. Produktansvar

Säljaren ansvarar för skada orsakad av en av Säljaren levererad vara endast i den mån detta uttryckligen föreskrivs i produktansvarslagen (1992:18).

I de fall köparen infogar av Säljaren levererad vara i egna varor eller genom att placera sitt namn, märke eller annat kännetecken på Säljarens vara och utger sig för att vara tillverkare av densamma, är Säljaren endast ansvarig gentemot köparen för produktskada orsakad av Säljarens vara, i den omfattning det kan visas att Säljaren har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet. Om Säljaren åläggs produktansvar gentemot tredje part är köparen förpliktigad att hålla Säljaren skadeslös, om skadan rimligen kunde ha undvikits genom att köparen före, under eller efter tillverkning av varor där Säljarens varor ingår, grundligt kontrollerat Säljarens vara och borde ha upptäckt eller förhindrat skadan. Säljaren är inte i något fall ansvarig för driftavbrott, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Säljare och köpare ansvarar för att låta eventuella tvister avgöras vid den domstol eller skiljedomstol som behandlar ersättningskrav som rests mot dem på grund av skada eller förlust, som påstås ha orsakats av en vara som Säljaren levererat.

11. Ansvarsbegränsning

Säljaren ansvarar inte för avvikelser vad gäller varas avsedda användning eller utseende i förhållande till produkt- och katalogspecifikationer, då dessa specifikationer endast är vägledande.

Säljarens ansvar för fel, såsom bl.a. ansvar för rådgivning om varor, deras användningsområde, m.m. är begränsat till åtgärdande av felet, leverans av ny vara eller återbetalning av betalat pris avseende varan. För att köparen ska ha rätt något av dessa åtgärder ska en reklamation ha gjorts i enlighet med punkt 7.

Säljaren åtar sig inget ansvar för att de levererade varorna enligt lag får användas till det ändamål köparen avser använda dessa för. Köparen ansvarar själv för att varorna är lämpade för de syften som köparen har avsett med varorna samt för hur varorna används.

Säljarens ansvar fel eller brist eller annat ersättningskrav gentemot köparen kan inte överstiga ett belopp som motsvarar fakturabeloppet för den aktuella varan.

Säljaren ansvarar inte för driftavbrott, utebliven vinst eller annan indirekt skada hos köparen.

12. Förbehåll för fel m.m. i kataloger etc. 

Säljaren ansvarar inte för fel, inklusive tryckfel, och utelämnanden på Säljarens hemsida, i Säljarens kataloger och prislistor, samt förbehåller sig rätten att ändra i dessa dokument. 


13. Immateriella rättigheter

Köparen är skyldig att respektera alla immateriella rättigheter för levererade varor, såsom patent, varumärkes, mönster- och upphovsrätt och liknande rättigheter som Säljaren eller tredje part innehar. Köparen är därmed skyldig att betala alla eventuella nödvändiga licensavgifter m.m. avseende varor som köps från Säljaren. Säljaren äger samtliga rättigheter till sin katalog och annat informations- och marknadsföringsmaterial som utarbetats av Säljaren. Detta material får endast kopieras eller på annat sätt återges, delvis eller i sin helhet, med Säljarens föregående skriftliga godkännande.

14. Övrigt

I den mån en fråga inte har reglerats särskilt i dessa Försäljnings- och leveransvillkor skall Allmänna leveransbestämmelser NL 09 tillämpas. På dessa villkor gäller svensk lag.

Uppdaterad aug. 2019