Senaste sökningar

  Webbplatsvillkor

  1. Villkor för användning av webbplatsen

  Tillgång till och användning av denna hemsida bestäms av RS Components AB och på nedan angivna villkor.

  Dessa villkor kan ändras när som helst utan varsel och bör således kontrolleras med jämna mellanrum. Användandet av denna hemsida ska värderas på bakgrund av accept av uppdaterade eller ändrade villkor.

  2. Upphovsrätt

  Upphovsrätten till varumärken, designrättigheter, patent och annan egendomsrätt i och på denna sida tillhör RS Components AB. Hemsidan är endast för personligt bruk eller för att använda internt i verksamheten, web-dokument, grafik, produktinformation och programmering med därtill hörande innehåll är skyddat av copyright, varumärket och de lagar, som används för skydd av detta.

  Varje oauktoriserat användande, distribution, olaga tillträde, kopiering samt användning av hela eller delar av denna hemsida, i elektroniskt, tryckt eller i annan form, är förbjudet, och kan vara grund för rättsförföljelse. Alla anförda copyrights i originalmaterialet ska bibehållas. Denna hemsida får inte modifieras, brytas upp, dekompileras eller dekonstrueras på något sätt i kommersiella ändamål.

  RS Components AB kan skriftligt tillåta återgivning av innehållet för personligt eller internt handelsbruk, om RS Components AB får en skriftlig förfrågan. Tillåtelse av det slaget är ofta betingat av källhänvisning. Denna tillåtelse ger inte tillåtelse att infälla material eller delar av det i en annan hemsida, i ett elektroniskt söksystem, i en annan publikation eller något annat verk (hard copy, elektroniskt eller annat). RS är inte ansvariga för nerladdade filer.

  3. Ansvarsbegränsning

  Alla upplysningar och data, härunder tekniska beskrivningar, data och illustrationer, som finns i RS Components produktinformations-material är endast bindande för säljaren om det är bekräftat i särskild hänvändelse från köparen. Upplysningar om produkters egenskaper eller användningsmöjligheter är inte nödvändigtvis täckande, fullständiga, korrekta eller ajourförda. Konkreta användningsexempel är utan garanti för funktionskraft, lämplighet och kränkande av tredje parts eventuella rättigheter och är uteslutande en service, som RS Components inte har något ansvar för. Information på denna hemsida utgör inte något råd eller någon rekommendation.

  RS Components avsäger sig ansvar för hänvisningar till tredje part, i form av länkar till hemsidor eller på annat sätt, med hänsyn till laglighet, lämplighet, eller som är oanständigt eller kränkande.

  RS kan inte hållas ansvariga för skador, förlust (varken direkt, indirekt eller därav följande), utgifter, skulder, inkomstförluster eller omkostnader till följd av bruk av, tillgång till, eller i förtroende till information given av dess anställda, agenter eller underleverantörer i samband med information i eller tillgänglig genom deras hemsida.

  RS ger ingen garanti för att funktioner, material eller tillgänglig information på denna hemsida (och/eller länkat till denna hemsida) är ostört eller felfritt, att fel rättas, eller att denna hemsida eller dess server inte har virus eller mjukvarufel och andra förhållanden av destruktiv karaktär. Användare av hemsidan bär ansvar för implementering av nödvändiga säkerhetsföranstaltningar och viruskontroll (inklusive antivirus och andra säkerhetskontroller) för att bemöta särskilda krav till korrekthet och säkerhet av data input och -output.

  4. Generellt

  Om RS inte handhäver rättigheter i samband med dessa villkor eller gör det försenat, fråntar inte detta RS rätten att handhäva dessa rättigheter.

  Dessa villkor ska regleras och tolkas i överensstämmelse med gällande lag, som ensam har jurisdiktion i samband med tvister.