Senaste sökningar

  Försäljningsvillkor

  1. Definitioner

  Integritetspolicy: betyder RS integritetspolicy som finns tillgänglig på 

  https://se.rs-online.com/web/content/om-rs/artiklar/integritetspolicy 

  RS: betyder RS Components AB, Kronborgsgränd 1, 164 46 Kista, Sverige, organisationsnummer 556550-0583. Momsregistreringsnummer SE556550058301. RS website: betyder RS hemsida, https://se.rs-online.com/web/.

  2. Allmänt

  2.1 Dessa villkor gäller för alla beställningar av produkter på RS hemsida. Inga andra villkor gäller för tillhandahållandet av produkter från RS såvida inte detta skriftligen avtalas av en bemyndigad undertecknare från RS eller annat uttryckligen anges i dessa villkor.

   2.2 Alla beskrivningar av produkterna som förekommer på RS hemsida eller som på annat sätt meddelas till eventuella köpare av dessa produkter (”Kunden”) är endast vägledande och ska inte utgöra en del av avtalet mellan RS och Kunden. RS ska inte hållas ansvarig gentemot Kunden för eventuella fel eller utelämnanden på RS hemsidan eller i annan produktannonsering. Annonsering av produkter på RS hemsida utgör inte ett erbjudande som kunden ska acceptera; det är endast en uppmaning från RS att Kunden lämnar ett erbjudande om att köpa produkterna. RS godtagande av Kundens beställning sker när RS skriftligen bekräftar pris och leveransdatum för Kunden, varvid ett avtal uppkommer mellan RS och Kunden. 

  2.3 Produkter med tiosiffriga artikelnummer som börjar med ”2508...” eller ”2509...” (Produkter från det ”Utökade Sortimentet”) lagerförs inte av RS. Alla punkter i dessa villkor som uttryckligen avser produkter från det Utökade Sortimentet ska prioriteras framför eventuella oförenliga bestämmelser på annan plats i dessa villkor.

  2.4 Dessa villkor gäller inte produkter från vårt utvidgade sortiment då särskilda villkor gäller för dessa. 

  2.5 RS är ett företag som levererar till andra företag (business-to-business). RS hemsida är avsedd att användas av företagskunder och inte av privatpersoner som agerar som konsumenter (”Konsumenter”). Oavsett ovanstående gäller dock dessa villkor för en Kund som agerar som Konsument, i den mån detta inte strider mot oförytterliga konsumenträttigheter. 

  2.6 Kundens uppmärksamhet bör särskilt riktas mot punkt 12, vilken anger vissa begränsningar av RS ansvar. 

  3. Priser

  3.1 Produkternas priser anges på RS hemsida. RS förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priserna. Kunden bör uppmärksamma att priser och produkter kan komma att ändras. Uppdaterad information finns på RS hemsida. Vid eventuella konflikter mellan produktpriser på RS hemsida och i annat tryckt material så ska de priser som anges på RS hemsida ha prioritet.

  3.2 Priset för en beställd produkt är det som anges på RS hemsida vid den tidpunkt då beställningen godkänns av RS, förutom för produkter som beställs för leverans vid ett angivet framtida datum (”framtida beställningar”). Priset för framtida beställningar kan komma att ändras av RS efter det datum då beställningen godkänns av RS genom skriftligt meddelande till Kunden.

  3.3 Alla priser är exklusive moms och andra tillämpliga lokala omsättningsskatter, som RS tillägger enligt den aktuella skattesatsen den dag då beställningen godkänns.

  3.4 Priserna för produkter från det Utökade Sortimentet är såsom de anges av RS vid angivet erbjudande, såvida de inte har överenskommits skriftligen med en godkänd representant för RS. Rabatter som ges av RS som gäller RS lagerförda standardprodukter gäller inte produkter från det Utökade Sortimentet. Produkter från det Utökade Sortimentet faktureras separat från lagerförda standardprodukter.

  4. Beställningar

  4.1 RS förbehåller sig rätten att avstå från att handla med vilket företag eller vilken person som helst. RS kan avstå från att godkänna vilken beställning som helst, oavsett om betalning har mottagits eller ej, genom att inom en rimlig tidsperiod efter RS mottagande av beställningen meddela Kunden via telefon eller e-post att beställningen inte har godkänts. Vidare kan RS annullera beställningar som har godkänts genom att inom en rimlig tidsperiod efter RS mottagande av beställningen skriftligt informera Kunden om annulleringen via telefon eller e-post. Om RS avvisar eller annullerar en beställning för vilken betalning har gjorts kommer RS att återbetala beloppet till Kunden så snart det är praktiskt möjligt.

  4.2 RS utför beställningar enligt Kundens krav, men kan tillhandahålla ersättningsprodukter om Kunden så önskar, eller om produkten har ersatts av den senaste versionen. I den utsträckning som en beställning inte helt kan fullgöras från lagret läggs återstoden antingen (enligt Kundens önskemål) som restorder och blir slutförd när RS nästa gång har produkterna i lager.

  4.3 Kunden ska göra beställningar genom att använda de RS-artikelnummer och prissatta enheter som används på RS hemsida samt ange vilken leveransmetod som önskas. Kunden kan beställa om genom att logga in på valfri bekräftelse på en tidigare beställning, måste markeras i Min RS/min beställning, och klicka på "Beställ igen" Om Kunden beställer fel produkt eller produkter, eller gör en duplicerad beställning, gäller bestämmelserna i punkt 13 (Annullering och retur).

  5. Leverans

  5.1 Med förbehåll för annullering, ersättande eller oförmåga att fullgöra Kundens beställningar i enlighet med punkt 4 (Beställningar), levererar RS de produkter som anges i Kundens beställning. RS kan komma att använda tredjepartsleverantörer för att leverera produkterna till Kunderna.

  5.2 Kundens leveransalternativ, och priset för dem, är såsom de anges på RS hemsida vid beställningsdatumet eller meddelas Kunden då beställningen görs. Kunden bör uppmärksamma att leveransalternativ och priser i tryckt material kan komma att ändras och att uppdaterad information finns på RS hemsida. Vid eventuella konflikter mellan leveransalternativ och leveranspriser för produkter som anges på RS hemsida och i tryckt material så ska de leveransalternativ och leveranspriser som anges på RS hemsida ha prioritet.

  5.3 Leveranspriser gäller per beställning, oavsett vilket antal produkter som beställs. Leverans sker till Kundens vanliga affärsadress, såvida inte annat har överenskommits skriftligen.

  5.4 RS strävar efter att leverera produkterna i enlighet med de tider och datum som anges på RS hemsida eller av RS anställda (de ”Angivna Leveranstiderna”), men de Angivna Leveranstiderna är endast ungefärliga och RS ska inte hållas ansvarigt för följderna av eventuella förseningar av leveranser. Leveranstiden ska inte ha avgörande betydelse. Leverans av produkter som på RS hemsida angetts kräva särskild hantering kan (på grund av produkternas karaktär) ta längre tid att leverera.

  5.5 Om en leverans inte har skett vid den Angivna Leveranstiden kommer RS, under förutsättning att Kunden underrättar RS om denna försening, att försöka ta reda på om produkten har levererats och kommer att informera Kunden om leveransens status eller den nya förväntade leveranstiden. RS kan också, efter eget behag, komma att återbetala hela leveransavgiften till Kunden.

  5.6 RS strävar efter att leverera produkter från det Utökade Sortimentet i enlighet med de ledtider som anges av RS. Alla sådana ledtider är endast vägledande och inga andra leveransalternativ erbjuds för produkter från det Utökade Sortimentet. Efter Kundens beställning kan RS komma att meddela Kunden om RS inte kommer att kunna utföra en eventuell beställning av produkter från det Utökade Sortimentet inom den angivna ledtiden, och kan komma att erbjuda alternativa lösningar.

  5.7 För beställningar som innehåller produkter från det Utökade Sortimentet och där det sammanlagda värdet av produkterna från det Utökade Sortimentet är mindre än 1 200 kronor tillkommer en avgift för frakt och hantering enligt vad som anges på RS hemsida eller vad som uppges vid tidpunkten för beställningen (för närvarande 120 kronor men detta kan ändras från tid till annan). För beställningar som innehåller produkter från det Utökade Sortimentet där det sammanlagda värdet av produkterna från det Utökade Sortimentet är 1 200 kronor eller mer tillkommer inte någon avgift för frakt och hantering. Dessa avgifter för frakt och hantering gäller per beställning, oavsett vilket antal produkter från det Utökade Sortimentet som beställs, och läggs på den första leveransen av produkter från det Utökade Sortimentet enligt beställningen i fråga.

  6. Undersökning, leveransförseningar och utebliven leverans

  6.1 The Customer must inspect the products as soon as is reasonably possible after delivery or collection. The Customer shall, within 30 days of the date of delivery or collection or, in the case of sub-clause iv below, the Quoted Delivery Time or any updated estimated date for delivery, give notice to RS in detail of:

  i Eventuella fel på produkten som är uppenbara vid en rimlig undersökning. I detta fall ska RS, efter eget gottfinnande, ersätta produkterna eller återbetala inköpspriset. Under alla omständigheter ska Kunden vägra att ta emot paket som levereras i skadat skick;

  ii Eventuell utebliven leverans av produkterna (varvid tidsgränsen är inom 10 dagar efter det beräknade datumet för avsändning). I detta fall ska RS leverera de produkter som inte har levererats eller återbetala priset för de produkter som inte har levererats.

  iii Eventuell leverans av produkter som inte överensstämmer med beställningen. I detta fall ska RS, efter eget gottfinnande, ersätta produkterna eller återbetala inköpspriset; eller 

  iv Eventuell utebliven leverans av produkterna (varvid tidsgränsen är inom 10 dagar efter det beräknade datumet för avsändning). I detta fall ska RS leverera de produkter som inte har levererats eller återbetala priset för de produkter som inte har levererats.

  6.2 Om Kunden underlåter att lämna någon information av detta slag ska produkterna slutgiltigt antas vara på alla sätt i enlighet med beställningen och fria från uppenbara fel, och Kunden ska följaktligen anses ha godkänt produkterna. RS dokumentation av de produkter som skickats iväg (inklusive kvantiteten) ska utgöra avgörande bevis för att produkterna har tagits emot av Kunden, såvida inte motsatsen bevisas av Kunden.

  6.3 Befogenheterna ovan är Kundens enda befogenheter vad gäller utebliven eller ofullständig leverans av produkter, eller för uppenbara produktfel eller leverans av produkter som inte överensstämmer med beställningen.

  7. Betalning

  7.1 Förskottsbetalning gäller såvida inte RS har beviljat Kunden kredit.

  7.2 Kreditvillkor (förutsatt att godkända referenser finns och enligt RS gottfinnande) finns tillgängliga. Om kredit har beviljats kommer RS, när Kundens beställning har godkänts, att skicka en faktura till Kunden i fråga. Denna faktura skickas via e-post i PDF-format eller via post, om inte annat har överenskommits mellan RS och Kunden. Kunden är skyldig att följa gällande betalningsvillkor som framgår av fakturan.

  Om ett belopp inte betalats innan förfallodatum kan, utan att det påverkar andra rättigheter, resultera i följande:

  i Alla belopp som är utestående vid den aktuella tidpunkten förfaller till omedelbar betalning, oavsett om beloppen i fråga inte skulle förfalla till betalning förrän vid ett senare tillfälle.

  ii RS kan även kräva att Kunden betalar ränta på det obetalda beloppet, från förfallodagen tills full betalning sker (både före och efter en eventuell dom) med en ränta på 4 % p.a. över Europeiska centralbankens minimiränta per 31 december för tiden från och med den 1 januari till och med den 30 juni påföljande år och pr 30 juni för perioden från och med 1 juli till 31 december (dock med en ränta på 5 % p.a. för varje period då Europeiska centralbankens minimiränta är lägre än 0 %), och räntan hänförs månadsvis.

  iii RS kan komma att sluta godkänna beställningar och/eller avbryta transporter till dess att full betalning sker.

  8. Risk och äganderätt

  8.1 Vad gäller produkter som levereras till Kunden ska risken för förlust av eller skada på produkterna övergå till Kunden vid leverans, såvida inte Kunden på ett oriktigt sätt misslyckas med att ta emot leveransen av produkterna, varvid risken ska övergå till Kunden vid den tidpunkt då RS försöker leverera produkterna.

  8.2 Äganderätten till levererade produkter ska inte övergå till Kunden förrän full betalning av produkternas inköpspris liksom av alla andra belopp som ska betalas till RS har gjorts (kontant eller genom överföring till angivet konto). Om Kunden är försenad med betalningen av något belopp till RS ska RS representanter ha rätt att omedelbart få tillbaka alla produkter för vilka äganderätten inte har övergått till Kunden. Kunden tillåter RS och dess ombud att hämta alla sådana produkter under sådana omständigheter, samt att komma in i alla Kundens lokaler i detta syfte.

  8.3 Krav på eller hämtning av produkterna av RS ska inte i sig självt upphäva vare sig Kundens ansvar att betala hela priset och ta emot leveransen av produkterna eller RS rätt att väcka talan för att driva in hela priset.

  9. Produkt- och tillgänglighetsinformation

  9.1 RS förbehåller sig rätten att, utan förvarning, upphöra med en produkt eller göra konstruktionsändringar som en del av dess fortlöpande program för produktförbättring, eller för att bidra till produkttillgängligheten. Dessa ändringar kan göras när som helst under en av RS:s giltighetsperioder. Den mest aktuella informationen vad gäller tillgängligheten och utformningen av de produkter som RS tillhandahåller finns på RS hemsida.

  9.2 Om inte annat skriftligen har bekräftats ska ingenting på RS webbplats eller i någon RS-katalog uppfattas som en utfästelse angående ursprung, tillverkning, eller produktion av produkterna eller någon del av dem.

  10. Garantier och befogenheter

  10.1 RS garanterar att ingen produkt som köps från RS har väsentliga fel.

  10.2 Om någon sådan produkt skulle ha väsentliga fel, och med förbehåll för bestämmelserna i punkt 5 (Leverans) angående fel som är uppenbara vid leverans, kommer RS (efter eget val) att ersätta eller reparera produkten eller återbetala inköpspriset.

  10.3 Dessa garantier ska inte gälla fel som uppkommer genom felaktig användning, underlåtenhet att följa produktens anvisningar, eller eventuella reparationer eller ändringar som gjorts utan RS medgivande.

  10.4 De befogenheter som anges i denna punkt 10 ska utgöra Kundens enda befogenheter för eventuella garantibrott samt i fråga om leverans eller utebliven leverans av produkter.

  10.5 För att de befogenheter som anges i punkt 10 ska gälla krävs att:

  i en skriftlig begäran skickas till RS, innan den felaktiga produkten returneras, och inom 12 månader efter det ursprungliga datumet för avsändning, eller annan tidsperiod som anges på hemsidan för specifika produkter så som att RS PRO-produkter har 36 månader. 

  ii Att kunden returnerar eller avyttrar produkterna i fråga, eller gör dem tillgängliga för upphämtning av RS, i enlighet med RS instruktioner och lämpligt förpackade. Särskilt gäller att Kunden, för alla returer, måste få ett returnummer från RS och ange detta på alla dokument samt ange det ursprungliga fakturanumret med avseende på produkterna och ge en beskrivning av alla påstådda fel.

  10.6 Om Kunden returnerar felaktiga produkter på annat sätt än i enlighet med dessa bestämmelser kan RS vägra att ta emot dessa produkter och skicka tillbaka dem till Kunden på Kundens bekostnad.

  10.7 Alla produkter som ersätts av RS ska tillhöra RS. Äganderätten till ersättningsprodukter ska övergå till Kunden i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 (Risk och äganderätt), och ersättningsproduktens garantiperiod ska vara den återstående delen av den felaktiga produktens garantiperiod.

  10.8 Kunden ska inte få någon befogenhet med avseende på eventuella osanna påståenden som gjorts till Kunden och som Kunden förlitade sig på vid beställning av produkter (såvida inte ett sådant osant påstående gjordes på ett bedrägligt sätt) annat än eventuell befogenhet som uttryckligen anges i dessa villkor.

  10.9 Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor avtalas alla underförstådda garantier och villkor bort (oavsett om de är lagstadgade eller ej) angående tillhandahållande eller uteblivet tillhandahållande av produkter, i den utsträckning tillåtet enligt lag (inklusive, utan begränsning till, underförstådda villkor om kvalitet och ändamålsenlighet).

  10.10 Kunden medger att Kunden är ansvarig för att säkerställa att de produkter som Kunden beställer är lämpliga för de ändamål som Kunden avser att använda dem.

  11. Exportkontroll och begränsning av användning

  11.1 Vissa produkter som säljs av RS är föremål för regelverk avseende exportkontroll för Storbritannien, USA, EU och andra länder (”Exportlagar”). Kunden ska följa dessa Exportlagar och skaffa sig alla licenser och tillstånd som krävs för att överföra, exportera, återexportera eller importera produkterna.

  11.2 Kunden ska inte, direkt eller indirekt, sälja, tillåta försäljning av, överlåta, exportera, återexportera eller på annat sätt tillhandahålla produkter till länder eller enheter som är föremål för sanktioner eller handelsförbud som administreras av Storbritannien, USA, EU eller något annat land.

  11.3 Kunden intygar att produkter som köpts från RS inte kommer att användas, säljas eller införlivas i produkter som direkt eller indirekt används till konstruktion, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen, eller transportfordon och system som hör till dessa eller till utveckling av massförstörelsevapen.

  11.4 Produkter som säljs av RS rekommenderas inte och är inte godkända för användning till livsuppehållande åtgärder, kirurgiska implantat, kärnkraft eller flygplan eller för någon användning eller tillämpning där fel i en enskild komponent kan orsaka betydande skador på personer eller egendom.

  11.5 Klassificeringar av produkter för exportändamål, inklusive ECCN och tullkoder enligt det Harmoniserade systemet, är endast avsedda för RS interna bruk. Sådan information tillhandahålls av RS i god tro och baseras på den information som RS har tillgång till vid tidpunkten för sammanställningen. RS ger inga garantier och gör inga utfästelser att denna information är aktuell eller korrekt och ska inte hållas ansvarigt gentemot Kunden för någon form av förlust eller skada som drabbar Kunden till följd av att Kunden förlitat sig på denna information. Användning av informationen sker på Kundens egen risk utan möjlighet att begära stöd från RS. Kunden är ansvarig för att säkerställa att all tillämplig exportlagstiftning följs, inklusive att avgöra den korrekta klassificeringen av produkter vid tidpunkten för vidare export.

  12. Ansvar

  12.1 Med förbehåll för punkt 12.3 ska RS inte hållas ansvarigt (oavsett om det gäller utomobligatoriskt ansvar (inklusive oaktsamhet), inom obligatoriskt ansvar eller åsidosättande av eventuell lagstadgad skyldighet eller annat) för något av följande: (a) indirekt skada eller följdskada; (b) förlorade intäkter; (c) förlorad vinst; (d) förlorad produktivitet; (e) förlorad produktion; (f) förlorade affärer eller förväntade framtida affärsmöjligheter; (g) ekonomiska förluster; eller (h) skadat anseende eller goodwill.

  12.2 Om, oaktat andra eventuella bestämmelser i dessa villkor något ansvar kan åläggas RS, ska RS ansvar gentemot Kunden som härrör från eller har samband med dessa villkor eller eventuella beställningar, oavsett om det gäller inom- eller utomobligatoriskt ansvar eller annat, sammanlagt begränsas till det högre av 120 000 kronor eller beställningens totala värde.

  12.3 Ingenting i dessa villkor (inklusive, men utan begränsning till denna punkt 12) ska utesluta eller begränsa RS ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats genom oaktsamhet av RS eller dess anställda, ombud eller underleverantörer, eller för bedrägeri eller något annat som inte lagligen kan begränsas eller uteslutas.

  13. Annullering och retur utan att något fel föreligger

  13.1 RS kan, efter eget gottfinnande och skriftligen, tillåta att en beställning annulleras trots att det inte är något fel på produkten under förutsättning att Kunden ersätter RS för de kostnader som RS ådrar sig, samt med förbehåll för den administrationsavgift som anges i denna punkt 13.

  13.2 Vid annullering av endast en del av en beställning kan RS komma att fakturera Kunden för eventuella skillnader i försäljningspris per enhet för den mängd som faktiskt har skickats iväg vid tidpunkten för annulleringen jämfört med den mängd som har beställts.

  13.3 För Kunder som inte är Konsumenter kan en administrationsavgift komma att tas ut vad gäller alla produkter som returneras av andra skäl än på grund av fel som täcks av garantin i punkt 10.

  13.4 Kunder får endast returnera produkter till RS, och få kredit eller återbetalning eller ersättning på följande villkor:

  i Kunden måste logga in på "Mitt RS". För online order ska kunden klicka på "Orderhistorik" och följa processen. För offline orders ska kunden klicka på "Se alla beställningar" och välja retur. I båda fallen mailas ett returnummer som ska anges på alla relevanta handlingar. 

  ii Returer måste ske inom 30 dagar efter leveransdatumet (såsom det anges på leveransdokumenten) eller upphämtningen av produkterna.

  iii Kunden ska följa de eventuella specifika instruktioner som finns på RS hemsida för produkter angående hur de ska returneras till RS.

  iv Produkter ska returneras till RS i originalskick och förpackning och i skick så att de omedelbart kan säljas vidare.

  v Produkter ska returneras i säker förpackning och med tydlig etikett till RS:s returavdelning:    RS A/S  Stacksvang 15  PO Box 650  7017 Taulov Paketcenter (Kunden måste använda postnummer 7000  om kunden väljer annan leverantör än Post Nord 

  vi Kunden måste ange returnumret på det paket som returneras.

  vii RS returavgift är 20 % av det fakturerade värdet, eller minst 230 SEK. 

  13.5 Om Kunden returnerar produkter till RS på ett sätt som inte är i enlighet med punkt 13.4 (i) – (vi) ovan (till exempel efter att returperioden har gått ut eller i obrukligt skick) kan RS vägra att godkänna returen och skicka tillbaka produkterna till Kunden på Kundens bekostnad, eller ta ut en hanteringsavgift som hänför sig till den faktiska kostnaden för den förnyade hanteringen.

  13.6 Denna policy för returer utan att något fel föreligger undantar programvara, kalibrerade produkter, produkter inom produktionsförpackning, produkter som saknas i katalogen, produkter från det utökade sortimentet, specialtillverkade produkter samt alla produkter för vilka det angivits att de inte går att annullera (NC, non-cancellable) eller returnera (NR, non-returnable). Vidare godkänner RS inte returer av elektrostatiskt känsliga produkter (ESD) om RS ursprungliga ESD-skyddsförpackning kan ha skadats, t.ex. om påsen har öppnats och återförslutits eller om flera påsar har häftats ihop.

  13.7 RS frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust av eller skada på produkter under transporten från Kunden till RS om inte RS har tillhandahållit upphämtningstjänsten.

  14. Force majeure

  Force majeure innebär en händelse som ligger utanför RS rimliga kontroll (inklusive, men utan begränsning till strejk, pandemi, epidemi, kris eller utbrott, statliga åtgärder, trafikstockning, driftstopp på eventuell extern linje, eller RS oförmåga att tillhandahålla material eller produkter som är nödvändiga för fullgörandet av avtalet förutom till höjda priser). Om RS hindras eller begränsas i utförandet av alla eller några av sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av någon händelse som faller under force majeure ska RS befrias från sina skyldigheter under den period som denna händelse pågår och ska inte hållas ansvarigt för eventuell försening och/eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter under denna period. Om händelsen som faller under force majeure pågår längre än fjorton dagar kan RS komma att annullera beställningen i fråga, utan något ansvar gentemot Kunden.

  15. Immateriella rättigheter

  15.1 Kunden bekräftar att RS och dess licensgivare äger de immateriella rättigheterna till RS webbplats och artikelnumren, och att det är förbjudet att helt eller delvis reproducera dessa utan RS föregående skriftliga medgivande.

  15.2 RS ger inte Kunden några garantier eller försäkringar om att de produkter som tillhandahålls inte gör intrång i immateriella rättigheter som tillhör tredje part.

  16. Bekämpning av mutor

  16.1 Kunden ska (och ska säkerställa att personer med anknytning till Kunden eller andra personer som köper varor i samband med dessa villkor ska) följa alla tillämpliga lagar, förordningar och bestämmelser som gäller bekämpning av mutor och korruption, (de ”Relevanta Kraven”) och ska: 

  i varken (direkt eller indirekt) försöka förmå anställda, ombud eller underleverantörer hos RS att göra några eftergifter eller ge några fördelar till Kunden, avstå från att utföra någon handling i utbyte mot gåvor, pengar eller något annat incitament;

  ii inte utföra eller underlåta att utföra någon handling som orsakar att RS bryter mot något av de Relevanta Kraven; och 

  iii omedelbart rapportera till RS eventuella förfrågningar om eller krav på otillbörliga ekonomiska eller andra fördelar av något slag som Kunden tagit emot i samband med dessa villkor.

  16.2 Ekonomiska begränsningar för gåvor och representation återfinns i RS Policy mot mutor och mer information finns tillgänglig på begäran.

  16.3 Eventuella brott mot denna punkt 16 ska utgöra väsentliga brott mot dessa villkor och kan inte gottgöras.

  17. Persondata och kundinformation

  17.1 Mer information om hur vi behandlar era personuppgifter finner du i vår integritetspolicy. 

  18. Övriga bestämmelser

  Avstående 

  18.1 Ingen underlåtenhet eller försening av en part vad gäller att hävda eller utöva en rättighet eller gottgörelse enligt dessa villkor eller enligt lag ska anses utgöra ett avstående av denna eller någon annan rättighet eller gottgörelse, inte heller ska det ha sådan verkan att det vid någon tid därefter hindrar hävdandet eller utövandet av denna eller någon annan rättighet eller befogenhet. Ett eventuellt avstående från att göra gällande påföljder för brott mot dessa villkor ska inte avses utgöra ett avstående från att göra gällande påföljder för eventuella efterföljande brott. 

  Ändringar 

  18.2 Ingen påstådd ändring av dessa villkor ska vara giltig såvida den inte är skriftlig (vilket inte inkluderar e-post) och undertecknad av eller på uppdrag av båda parterna.

  Tillämplig lag och behörig domstol 

  18.3 Avtalet mellan RS och Kunden som baseras på dessa villkor såsom de är tillämpliga på varje beställning från Kunden ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och Kunden godtar de svenska domstolarnas exklusiva behörighet, men RS får göra gällande avtalet i alla behöriga domstolar. 

  18.4 Kunder som är Konsumenter kan hänskjuta eventuella tvister med RS till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

  18.5 Om en domstol eller behörig myndighet skulle finna att någon del av dessa villkor inte är verkställbar, eller att den inte skulle vara verkställbar om den tolkades på ett särskilt sätt, så är det parternas uttryckliga avsikt att formuleringen i fråga bör tolkas så att en sådan slutsats kan undvikas och att, om en sådan slutsats görs, återstoden av bestämmelsen i fråga ska tolkas så att den får full verkan.

  Uteslutning av tredje parts rättigheter 

  18.6 Inget uttryckligt villkor i dessa villkor och inte heller något villkor som är underförstått enligt dem kan göras gällande av personer som inte är parter i det.