Kommer vi att vara redo för Brexit?
Vi har arbetat på våra Brexitplaner under en tid nu. Initialt identifierade vi fyra huvudsakliga riskområden och fastställde vilka åtgärder vi skulle vidta för att minska riskerna. Vi har ett tvärfunktionellt team som har arbetat oförtröttligt för att säkerställa att vi är så förberedda vi kan.Vi är säkra på att vi är så förberedda vi kan vara baserat på tillgänglig information, och vi kommer att vara flexibla och smidiga för att kunna anpassa oss till det som förhandlades fram i handelsaftalet.

Har vi utvärderat våra försäkringar, inklusive inklusioner och exklusioner, så att vi vet vad som omfattas avseende Brexitrelaterad påverkan?
Ja, enligt företagets försäkringsbolag förändras inte omfattningen av försäkringarna.

Förutser vi några problem kopplade till förändrade avtalsvillkor, immaterialrättigheter eller force majeure, avseende våra försäkringar?
Nej

Har vi genomfört någon avtalsgranskning inom företaget för att identifiera villkor som kommer att påverkas av Brexit? Har vi i så fall identifierat några risker kopplade till ökad ekonomisk/regelverksrelaterad ansvarsskyldighet, uppsägning av avtal eller krav relaterade till förändrad lagstiftning, hänvisningar till EU-lagstiftning, klausuler avseende väsentliga negativa förändringar, force majeure, jurisdiktion, territoriella begränsningar eller specifika brexitklausuler?
Ja, ingen väsentlig påverkan har identifierats.

Har vi utvärderat påverkan av produkt-/tjänstspecifika regelverksrelaterade förändringar kopplade till nya och förändrade efterlevnadskrav?
Ja

Vilka kontinuitetsplaner har vårt företag tagit fram avseende leverans av delar/material från andra länder som skulle kunna påverka de varor/tjänster som vi tillhandahåller?
Vi har säkerhetslager för våra snabba produktlinjer som räcker ett antal veckor och planerar att öka säkerhetslagren för dessa linjer. Vi fortsätter att arbeta med leverantörerna för att validera deras förberedelsenivå.

Finns det dokumentation tillgänglig avseende fakturering, packlistor och tulldeklarationer?
Ja

Är produktens tariffkod (minst 6 siffror) tydligt markerad på fakturorna?
Ja

Är ursprungslandet tydligt markerat på fakturorna och produktförpackningen, så att kriterierna för bestämning av ursprungsland uppfylls?
Ja

Finns exportlicenser (i tillämpliga fall) tillgängliga?
Ja

Har chaufförerna korrekt körkortsdokumentation, inklusive pass med 6 månaders giltighet och släpvagnsregistreringar?
Ja

Uppfyller allt förpackningsmaterial av trä den internationella standarden ISPM15?
Ja

Känner era speditörer till kraven avseende säkerhets- och trygghetsdeklaration som gäller från den 1 juli 2021?
Ja

Känner speditörerna till de nya kraven avseende Goods Vehicle Movement Service (GVMS) (tjänst för fraktfordonsrörelser) och Pre-Lodgement Model (förinlämningsmodell) från den 1 juli 2021?
Ja

Har vi genomfört en riskbedömning avseende de förändrade tullprocedurerna för både export och import efter Brexit?
Ja

Har vi rådgjort med våra leverantörer utomlands för att utvärdera potentiella störningar avseende leverans av de här varorna?

Ja

Har vi genomfört en utvärdering av våra leverantörer avseende om de är förberedda och har säkerställt kontinuiteten i deras verksamhet? Om ja, beskriv de viktigaste resultatet från utvärderingen.
Vi har utvärderat vår leverantörskedja och bedömt att leverantörerna är väl förberedda. Som företag planerar vi även för ett värsta scenario inom följande områden:
Minskad fri rörlighet för produkter, gods, tjänster och människor över gränsen mellan EU/Storbritannien
Ökade kostnader för tariffer och tullavgifter på varor som skickas mellan EU och Storbritannien
Mer administration för behandling av de ökade informationsflödena över gränsen
Restriktioner avseende människors rörelser kan medföra brist på personal inom vissa områden.

Vilka former av transport använder vi för leveranser?
Vi använder oss av UPS, DHL Express, DHL Freight och Ziegler i Sverige.

Kan vi tillhandahålla HS-koder, ursprungsland, avsändarland och vikter för alla varor, och kan vi bekräfta att vi har de resurser som krävs för att tillhandahålla den här informationen vid prissättningen?
Ja, vi kan tillhandahålla den här informationen.