Huvudsakliga riskområden och förebyggande åtgärder

Inom vart och ett av dessa riskområden vidtar vi förebyggande åtgärder med avsikt att minska deras inverkan på verksamheten. Vi ser över och övervakar fortgående utvecklingen av externa och interna riskfaktorer och, om nödvändigt och lämpligt, anpassar våra åtgärder i enlighet med detta.

1. Minskad fri rörlighet för varor mellan Storbritannien och EU

En begränsning av den fria rörligheten av varor över gränsen mellan Storbritannien och EU kan göra att leveranser tar längre tid, vilket skulle påverka koncernens förmåga att bibehålla sin höga kundservicenivå.

Förebyggande åtgärder:

  • Vi ökar vår lagerhållning av varor med hög omsättningshastighet i hela vårt europeiska nätverk på kort sikt för att minska påverkan på kundservice vid potentiella förseningar vid gränsen mellan Storbritannien och EU.
  • Vi har haft, och har fortsatt, dialog med våra leverantörer och transportörer för att säkra deras beredskap.
  • Vi har godkänd CFSP-status (Customs Freight Simplified Procedure) vilket innebär att varor behandlas snabbare vid tullhantering på flygplatser och andra tullupplag. Det möjliggör också arrangemang med tullagring.

2. Tullkostnader för varor som rör sig mellan Storbritannien och EU

Eftersom vi i det här skedet inte känner till detaljerna i ett eventuellt utträdesavtal och eventuella ömsesidiga avtal är det svårt att bedöma tullkostnadernas exakta inverkan.

Förebyggande åtgärder:

  • Tack vare vårt internationella distributionsnät har vi möjlighet att minska den här risken med tiden och fortsätta att erbjuda våra kunder den marknadsledande service som de förväntar sig.
  • Vår bedömning är att vi med tiden, efter Storbritanniens utträde, kan tillgodose våra kunder inom EU med varulager som befinner sig i EU.

3. Ökad administration för att hantera dataflöden över gränserna

Ökade krav på datainsamling kan krävas när transporter sker över gränsen mellan Storbritannien och EU, däribland mer information för tulldeklarationer och import-/exportformulär för varje försändelse som skickas till EU. Det är möjligt att detta kan innebära ytterligare betalningar för tullklareringsavgifter för varor som rör sig över gränsen mellan Storbritannien och EU.

Förebyggande åtgärder:

  • Vi håller tät kontakt med relevanta myndigheter och fortsätter att noga följa riktlinjerna på alla dessa områden.
  • För att minska en potentiell ökning av den administrativa bördan inför vi ett utvidgat elektroniskt affärssystem innan Storbritannien lämnar EU.
  • Vi kommer att rekrytera och utbilda ytterligare personal för att stärka våra befintliga exportfunktioner efter behov.
  • Genom att utnyttja våra varulager inom EU optimalt, begränsar vi behovet av att skicka varor över gränsen mellan Storbritannien och EU, och minimerar därmed en eventuellt ökade administrativ börda.